Konkurs na stanowisko Ordynatora

wpis w: Bez kategorii | 0

TREŚĆ OGŁOSZENIA KONKURSOWEGO

Dyrekcja Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły z siedzibą w Jaroszowcu w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko:

 

Ordynatora Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej oraz Pododdziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem winni posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu MZ z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. nr 151, poz. 896) .

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w Rozporządzeniu MZ z dnia 06.02.2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ( Dz. U. z  2018 r. poz. 393).

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły zostaną udostępnione do zapoznania się na miejscu w Sekretariacie, w dni powszednie, w godzinach 8:00 – 15:35.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają oferty w zamkniętych kopertach opisanych w następujący sposób:

„ Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej oraz Pododdziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej”

oraz umieszczają na kopercie swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego.

Oferty należy składać w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły, ul. Kolejowa 1a, 32 – 310 Jaroszowiec, sekretariat, w terminie 10 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu tworzącego.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur przewiduje się nie później niż w terminie 60 dni od dnia, w którym upływa ostateczny termin złożenia ofert. O terminie i miejscu przeprowadzenia postepowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia komisji konkursowej.

 

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1487949,konkurs-na-stanowisko-ordynatora-oddzialu-rehabilitacji-pulmonologicznej-oraz-pododdzialu-rehabilita.html