Jaroszowiec: Dostawa artykułów spożywczych - 3 Pakiety
Numer ogłoszenia: 296450 - 2013; data zamieszczenia: 25.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji , ul. Kolejowa 1a, 32-310 Jaroszowiec, woj. małopolskie, tel. 32 6428090, 32 6428031, faks 32 6428100.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych - 3 Pakiety.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy dla potrzeb kuchni szpitalnej i małej gastronomii (w zakresie Pakietu nr 1) - artykułów spożywczych w podziale na 3 części (zadania częściowe ) zwane dalej pakietami: 1) Pakiet 1- Pieczywo, 2) Pakiet 2- Warzywa i owoce, 3) Pakiet 3- Ziemniaki, Przedmiot zamówienia można zrealizować zarówno w całości jak również w poszczególnych pakietach tj.: Pakiet nr 1, Pakiet nr 2 i Pakiet nr 3. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Pakietów zawarty został w załączniku nr 1, do SIWZ- będącym Formularzem cenowym. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze Umowy. 6. Podane w opisie przedmiotu zamówienia ilości ( załącznik nr 1 do specyfikacji) są wielkościami orientacyjnymi, (szacunkowymi ) przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilościowych w poszczególnym asortymencie (pakiecie), w stosunku do zawartej umowy o ok. 10 % . Ostateczne ilości zamawianych artykułów, będą wynikać z faktycznych potrzeb zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. 7. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Dostarczane artykuły muszą spełniać wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach, winny posiadać właściwe atesty, certyfikaty (w zakresie pakietu nr 1- Pieczywo), oraz ważne terminy przydatności do spożycia. 2) Dostarczane artykuły nie mogą wykazywać oznak nieświeżości lub zepsucia. Muszą być świeże, dobrej jakości i z odpowiednio długim okresem przydatności do spożycia dla danego artykułu. 3) Dostarczane artykuły winny być dostarczane w nieuszkodzonych opakowaniach, posiadających nadrukowaną informację o nazwie środka spożywczego jego składzie , nazwie i adresie producenta, dacie przydatności do spożycia oraz gramaturze/pojemności. 4) Transport do siedziby zamawiającego powinien być realizowany środkami transportowymi dostosowanymi do przewozu artykułów spożywczych w warunkach zapewniających utrzymanie właściwej jakości. 5) Dostawy artykułów żywnościowych muszą być realizowane zgodnie z zasadami Dobrej praktyki produkcyjnej i dobrej praktyki higienicznej, która dotyczy głównie; stanu higienicznego samochodu, higieny osobistej kierowcy, daty przydatności do spożycia, temperatury przewozu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9, 03.22.00.00-9, 03.21.21.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.1. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale VIII pkt. 8b specyfikacji, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy, w szczególności w zakresie: 1) dokonania zmian ilościowych o nie więcej niż 10 % - (w stosunku do zawartej umowy) w poszczególnym asortymencie (pakiecie) przedmiotu umowy, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami - przy zachowaniu wskazanych w ofercie cen jednostkowych. Ostateczne ilości zamawianych artykułów, będą wynikać z faktycznych potrzeb zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. 2) zmiany ceny w stosunku do oferowanej która może nastąpić wyłącznie na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili przystępowania do przetargu, 3) terminu wykonania umowy, w szczególności w związku z zaistnieniem odpowiednio udokumentowanych przez Dostawcę okoliczności od niego niezależnych, 4) zmiany ceny netto przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany stawki VAT, 5) przedmiotu zamówienia w szczególności w związku z zaprzestaniem produkcji lub dystrybucji pod warunkiem zaoferowania wyrobu o parametrach równorzędnych lub wyższych niż parametry przedmiotu oferty, 6) zmiany zapisów umowy w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, 2. Podstawą do ewentualnej zmiany ceny będzie wniosek każdej ze stron zawierający szczegółowe określenie okoliczności uzasadniających zmianę. Ewentualna zmiana ceny na skutek okoliczności, o których mowa w pkt. 2 nie może nastąpić częściej niż raz na 3 miesiące i obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu do umowy podpisanego przez obie strony. 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wschp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: (sekretariat) w godz. 08: 00 - 15: 35 (poniedziałek- piątek), Budynek administracji I piętro Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji ul. Kolejowa nr 1 a , 32-310 Jaroszowiec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.08.2013 godzina 12:00, miejsce: (sekretariat) w godz. 08: 00 - 15: 35 (poniedziałek- piątek), Budynek administracji I piętro Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji ul. Kolejowa nr 1 a , 32-310 Jaroszowiec.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę w toku postępowania wymagają dla swej skuteczności dołączenia dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby podpisującej do reprezentowania firmy Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający dysponuje już odpowiednimi dokumentami złożonymi w toku danego postępowania. 2. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców. 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 4. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 5. Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów. 6. Zamawiający przewiduje prawo opcji (nie więcej niż 10%) 7. Zamawiający informuje, iż nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 ustawy. 8. Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 9. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie