Jaroszowiec: Dostawa produktów leczniczych i materiałów medycznych - Liczba PAKIETÓW -3
Numer ogłoszenia: 235482 - 2014; data zamieszczenia: 14.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji , ul. Kolejowa 1a, 32-310 Jaroszowiec, woj. małopolskie, tel. 32 6428090, 32 6428031, faks 32 6428100.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów leczniczych i materiałów medycznych - Liczba PAKIETÓW -3.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2. Opis zamówienia: a) dopuszcza się składanie ofert częściowych, gdzie część stanowią poszczególne pakiety : Pakiet nr 1 , Pakiet nr 2 i Pakiet nr 3, b) Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części niniejszego zamówienia. c) oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia w danym pakiecie, określonego w załączniku nr 2 zostaną odrzucone. 3. Przez produkty lecznicze, stanowiące przedmiot zamówienia należy rozumieć produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 06 września 2001 roku ( tekst jednolity: Dz.U.2008 r. Nr 45 poz. 271 z późniejszymi zmianami). Zaoferowane produkty lecznicze muszą być dopuszczone do obrotu na zasadach określonych w art. 3 lub 4 ust.1 i 2 lub 4a ustawy Prawo farmaceutyczne. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w oparciu o art. 29 ust. 3 ustawy. Pod pojęciem oferty równoważnej rozumie się ofertę złożoną na preparat w postaci i dawce, a także w opakowaniu, o wielkości i rodzaju, wskazanym przez Zamawiającego. 6. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia w części dotyczącej transportu towaru do siedziby Zamawiającego (art. 36 ust. 4 ustawy). 7. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia - termin ważności przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy 8. W przypadku, gdy lek będący przedmiotem zamówienia w momencie wyceny jest niedostępny na rynku, Wykonawca zobowiązany jest do wyceny tego leku po ostatniej obowiązującej cenie. Przez termin realizacji zamówienia rozumie się dostawę przedmiotu zamówienia oraz dostarczenie faktury. 1. Dostawy obywać się będą sukcesywnie w ciągu 12 m-cy od daty podpisania umowy, według zamówień składanych przez pracownika Działu Farmacji Szpitalnej. 2. Termin realizacji zamówienia nie dłuższy 3 dni robocze od złożenia zamówień telefonicznie i/lub faxem. 3. Możliwość dostaw w trybie pilnym w jak najkrótszym czasie uzgodnionym z Kierownikiem Działu Farmacji Szpitalnej, jednak nie dłuższym niż w ciągu 24 godzin od daty telefonicznego złożenia zamówienia, potwierdzonego faksem. 4. Dostawy wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą do magazynu Działu Farmacji Szpitalnej Zamawiającego. Odbioru towaru dokonywać będzie osoba upoważniona przez Kierownika Działu Farmacji Szpitalnej . Pracownik w chwili odbioru towaru zobowiązany będzie do zbadania, czy dostawa jest pod względem ilościowym i jakościowym zgodna z załączonymi dokumentami i umową. Zbadanie obejmuje przeliczenie ilości opakowań zbiorczych i ustalenie ich stanu, a w razie uszkodzenia opakowania zbiorczego sprawdzenie stanu jego zawartości. 5. Towar dostarczany będzie do Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie Procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2002 Nr 144 poz. 1216) /odpowiednia temperatura udokumentowana wskaźnikiem temperatury/. 6. W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącego transportu przy użyciu podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy tak, jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania w tym za przestrzeganie przez podwykonawcę wymogu określonego w pkt. 5..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający - stosownie do art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - NIE ŻĄDA WNIESIENIA WADIUM.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta ma zawierać a) wypełniony formularz ofertowy -według załączonego wzoru załącznik nr 1 do specyfikacji, b) szczegółową ofertę cenową (według wzoru tabeli zamieszczonej w pkt. XIV/2 specyfikacji)- FORMULARZ CENOWY- załącznik nr 2 c) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (wymienione w pkt. VII specyfikacji), d) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika - pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale VIII pkt. 8b specyfikacji, e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, f) Oświadczenie Wykonawcy, że oferta została złożona na produkty lecznicze posiadające pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne -tekst jednolity Dz. U. z 2004r nr 53, poz. 533 g) Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku wyboru oferty dostarczy charakterystyki produktów leczniczych, stanowiących przedmiot zamówienia, na żądanie Zamawiającego w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania na ww. h) Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu na mocy obowiązujących przepisów-posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, (Dz. U. Nr 107 poz. 679) tj. posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy. W przypadku produktów , które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Dostawcy z zastrzeżeniem zapisów ust. 2 pkt.1) -5) niniejszego paragrafu. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie: 1) dokonania zmian ilościowych o nie więcej niż 10 % - (w stosunku do zawartej umowy) w poszczególnym asortymencie (pakiecie) przedmiotu umowy, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami - przy zachowaniu wskazanych w ofercie cen jednostkowych. Ostateczne ilości zamawianych artykułów, będą wynikać z faktycznych potrzeb zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. 2) zmniejszenia ceny jednostkowej w stosunku do oferowanej która może nastąpić wyłącznie na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili przystępowania do przetargu, 3) zmiany ceny netto przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany stawki VAT, 4) przedmiotu zamówienia w szczególności w związku z zaprzestaniem produkcji lub dystrybucji pod warunkiem zaoferowania wyrobu o parametrach równorzędnych lub wyższych niż parametry przedmiotu oferty, 5) zmiany zapisów umowy w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, 3. W przypadku trudności finansowych Odbiorcy, Strony mogą zmienić umowę zmniejszając ilość zamówionych produktów leczniczych. 4. Powyższe zmiany nie mogą być niekorzystne dla Odbiorcy. 5. Odbiorca dopuszcza również możliwość zmiany zapisów umowy w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa. 6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wschp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji Adres : 32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa nr 1 a Sekretariat (I piętro Budynek administracji)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.07.2014 godzina 12:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji Adres : 32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa nr 1 a .Sekretariat (I piętro Budynek administracji)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie