Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.wschp.pl

Ogłoszenie nr 68106 - 2017 z dnia 2017-04-18 r.
Jaroszowiec: Dostawa produktów leczniczych oraz jednorazowego sprzętu i materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji, krajowy numer identyfikacyjny 29421400000, ul. ul. Kolejowa  , 32310   Jaroszowiec, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 32 6428090, 32 6428031, e-mail sekretariat@wschp.pl, faks 326 428 100.
Adres strony internetowej (URL): www.wschp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.wschp.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.wschp.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej
Adres:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul.Kolejowej nr 1 a, 32-310 Jaroszowiec, Sekretariat, Dziennik podawczy, Budynek Administracji

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów leczniczych oraz jednorazowego sprzętu i materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu
Numer referencyjny: ZP/03/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem Zamówienia jest dostawa produktów leczniczych oraz jednorazowego sprzętu i materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu. Przedmiot Zamówienia został podzielony na następujące pakiety : Pakiet nr 1 - Produkty farmaceutyczne Pakiet nr 2 - Opatrunki Pakiet nr 3 - Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej UMOWA RAMOWA NIE ZOSTANIE ZAWARTA

II.5) Główny kod CPV: 33600000-6
Dodatkowe kody CPV:33600000-6, 33141110-4, 33157000-5
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 12


II.9) Informacje dodatkowe: II.8.1. Wymagania stawiane Wykonawcom składającym ofertę: a)Wykonawca może zaoferować wyłącznie Towar dopuszczony do obrotu na terytorium RP zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. 2008 nr 45 poz. 271 z poz. zm.) oraz ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.(Dz. U. z 2010 nr 107 poz. 679 z poz. zm.) b)W przypadku okresowego braku produkcji oferowanego Towaru (okresowy brak na rynku),w czasie składania oferty, należy wycenić tę pozycję wg ostatniej ceny sprzedaży oraz nanieść informację o jej tymczasowym braku na rynku. c)W przypadku zakończonej produkcji Towaru wymagane jest dodatkowo dołączenie pisma od producenta o braku produkcji. d)Termin ważności oferowanych produktów – 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego e)Wykonawca zapewnia oznakowanie produktu leczniczego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20.02.2009 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania produktu leczniczego oraz treści ulotek (Dz. U. 2009 Nr 39 poz. 321 z poźn. zm.). II.8.2.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w składanej ofercie zawarł kod EAN (jeżeli został nadany). II.8.3.Towar dostarczany będzie do Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki (Dz.U.2015.381) II.8.4.W przypadku wykonania Zamówienia w części dotyczącej transportu przy użyciu podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy tak, jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania w tym za przestrzeganie przez podwykonawcę wymogu określonego w ppkt 3). II.8.5. Wykonawca gwarantuje ciągłość dostaw przedmiotu Zamówienia przez cały okres trwania umowy. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami jakościowymi określonymi dla przedmiotu Zamówienia II.8.6.Zamówienie obejmuje koszty transportu do Zamawiającego (w wyznaczone miejsce przez Zamawiającego tj. Dział Farmacji). II.8.7.Faktura musi być wystawiona przez Wykonawcę, który został wybrany w procedurze przetargowej. Nie dopuszcza się wystawiania faktur przez inne podmioty Wykonawcy. Na fakturze lub dokumencie WZ musi być podana data ważności i seria. Faktura ma zwierać kod EAN.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: III.1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: III.1.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Określenie warunków: O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (dotyczy Wykonawców oferujących produkty lecznicze), którzy są uprawnieni do sprzedaży leczniczych produktów leczniczych Zamawiającemu, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późniejszymi zmianami). Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek, o którym mowa powyżej musi spełniać ten spośród Wykonawców, który będzie dostarczał produkty lecznicze.
Informacje dodatkowe W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek, o którym mowa powyżej musi spełniać ten spośród Wykonawców, który będzie dostarczał produkty lecznicze.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Informacje dodatkowe:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji Zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób. Informacje dodatkowe: Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację Zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.4.1. Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 Ustawy Pzp, tj.:1)Opisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.1.Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp, tj.: 1) Koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, ze Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty muszą potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt. III.1.1. niniejszej SIWZ. 2) W przypadku Wykonawców oferujących produktów, do których nie jest wymagany przepisami prawa dokument wymieniony w pkt.1) Wykonawca złoży stosowne oświadczenie o braku konieczności załączania stosownego dokumentu w ofercie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.6.1. Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp, tj.: Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane produkty, które tego wymagają, spełniają wymagania przewidziane w ustawie Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001r. (tekst jednolity Dz. U. 2008 nr 45 poz. 271 z poz. zm.) oraz w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2010 nr 107 poz. 679) oraz w aktach wykonawczych do nich, a także w obowiązujących przepisach Unii Europejskiej o dopuszczeniu oferowanych produktów do obrotu i stosowania na terenie Polski, w przypadku zaoferowania produktów, które nie podlegają w/w przepisom, oświadczenie Wykonawcy, że posiada inne niż wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania na terenie Polski wraz z wykazem tych produktów(wzór stanowi załącznik nr 2D). Zamawiający oceniać będzie potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, w oparciu o przedstawiony przez Wykonawcę dokument, o którym mowa w punkcie III.6) Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie formalnej „spełnia/nie spełnia”
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
III.7.1. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. III.7.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy. III.7.3. W przypadku Wykonawców powołujący się na zasoby podmiotów trzecich - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
z kilkoma wykonawcami
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena ofertowa brutto100

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem zapisów ust. 2 pkt.1) - 11) niniejszego paragrafu. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie: 1) Dokonania zmian ilościowych o nie więcej niż 10 % - (w stosunku do zawartej umowy) w poszczególnym asortymencie (pakiecie) przedmiotu umowy, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami - przy zachowaniu wskazanych w ofercie cen jednostkowych. Ostateczne ilości zamawianych artykułów, będą wynikać z faktycznych potrzeb zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, 2) Zmniejszenia ceny jednostkowej w stosunku do oferowanej, która może nastąpić wyłącznie na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili przystępowania do przetargu, 3) Zmiany zapisów umowy w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, 4) Terminu wykonania umowy, w szczególności w związku z zaistnieniem odpowiednio udokumentowanych przez Sprzedawcę okoliczności od niego niezależnych, 5) Zmniejszenia ceny jednostkowej poszczególnych produktów leczniczych, określonych w umowie - w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z funkcjonowania rynku, w szczególności zmniejszenia ceny zbytu, rabat czy upust, 6) Zmiany ceny produktów objętych niniejszą umową - w przypadku produktów objętych ich refundacją na podstawie decyzji administracyjnej, z której wynika zmiana dotychczasowej ceny, 7) Zmiany ceny netto w przypadku zmiany stawki VAT, 8) Zmiany produktu będącego przedmiotem umowy w szczególności w związku z zaprzestaniem produkcji lub dystrybucji pod warunkiem zaoferowania produktu leczniczego o parametrach równorzędnych lub wyższych niż parametry przedmiotu oferty, 9) Osób kluczowych do realizacji umowy oraz osób reprezentujących Strony z uwagi na niezależne do Stron okoliczności (tj. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne), 10) Danych teleadresowych Stron zapisanych w umowie, 11) zmniejszenia liczby/ilości produktów objętych niniejszą umową w przypadku trudności finansowych Zamawiającego, 3. Powyższe zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 28/04/2017, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Produkty farmaceutyczne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem Zamówienia jest dostawa produktów leczniczych oraz jednorazowego sprzętu i materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu. Przedmiot Zamówienia został podzielony na następujące pakiety : Pakiet nr 1 - Produkty farmaceutyczne Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1A do niniejszej SIWZ. a) Wykonawca może zaoferować wyłącznie Towar dopuszczony do obrotu na terytorium RP zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. 2008 nr 45 poz. 271 z poz. zm.) oraz ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2010 nr 107 poz. 679 z poz. zm.) b) Termin ważności/gwarancji oferowanych produktów – 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego c) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować Zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6, 33600000-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena ofertowa brutto100
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2    Nazwa: Opatrunki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem Zamówienia jest dostawa produktów leczniczych oraz jednorazowego sprzętu i materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu. Przedmiot Zamówienia został podzielony na następujące pakiety : Pakiet nr 2 - OPATRUNKI Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1A do niniejszej SIWZ. a) Wykonawca może zaoferować wyłącznie Towar dopuszczony do obrotu na terytorium RP zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. 2008 nr 45 poz. 271 z poz. zm.) oraz ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2010 nr 107 poz. 679 z poz. zm.) b) Termin ważności/gwarancji oferowanych produktów – 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego c) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować Zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6, 33141110-4
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena ofertowa brutto100
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3    Nazwa: Urządzenia do terapii gazowej i odechowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem Zamówienia jest dostawa produktów leczniczych oraz jednorazowego sprzętu i materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu. Przedmiot Zamówienia został podzielony na następujące pakiety : Pakiet nr 3 - Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1A do niniejszej SIWZ. a) Wykonawca może zaoferować wyłącznie Towar dopuszczony do obrotu na terytorium RP zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. 2008 nr 45 poz. 271 z poz. zm.) oraz ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2010 nr 107 poz. 679 z poz. zm.) b) Termin ważności/gwarancji oferowanych produktów – 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego c) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować Zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6, 33157000-5
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena ofertowa brutto100
6) INFORMACJE DODATKOWE:Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki