Deklaracja dostępności

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony www.wschp.pl

Data publikacji strony internetowej: lipiec 2016

Data ostatniej istotnej aktualizacji: czerwiec 2021

Dane siedziby podmiotu

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły

Telefon: 326428090

E-mail: sekretariat@wschp.pl

Adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 1a, 32-310 Jaroszowiec

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona www.wschp.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

– pochodzą z różnych źródeł,

– zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

– opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

2. niektóre multimedia zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

3. w serwisie występują elementy, które nie zachowują minimalnego poziomu kontrastu, głównie w kolorystyce jasnej wersji strony

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
 • możliwość dostosowania wielkości liter na stronie,
 • możliwość nawigacji klawiaturą,
 • mechanizm podkreślania i podświetlania linków,
 • możliwość przełączenia na tryb „czytelna czcionka”,
 • możliwość przełączenia w tryb odcieni szarości oraz tryb negatywu,
 • mechanizm możliwości wyłączenia animacji i stylów na stronie,
 • możliwość odsłuchu treści dostępnych na stronie internetowej.

Na stronie występują poniższe niezgodności:

 • nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły,
 • niektóre, zamieszczone na stronie publikacje w formie plików nie są dostępne cyfrowo w całości. Utrudnienia te są na bieżąco usuwane,
 • elementy nietekstowe (zdjęcia, ozdobne obrazki, ikonki) nie mają zawsze wpisanej wartości alternatywnej. Braki te są na bieżąco usuwane,
 • zbyt mały kontrast niektórych elementów tekstowych i nietekstowych.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Podmiot zapewni dostępność cyfrową witryny w terminie zgodnym z powyższą ustawą.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przy wsparciu dostępnych publikacji.

Oświadczenie sporządzono dnia: 20.09.2021 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe: sekretariat@wschp.pl, 326428090

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

 • Wejścia do większości budynków z poziomu gruntu, w przypadku wejść z poziomu parteru zamontowane są windy dla osób niepełnosprawnych.
 • Przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy).
 • Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń. Na każdym poziomie dostępna jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Drogi ewakuacyjne oznaczone są w sposób widoczny i czytelny.
 • Zapewnienie informacji o topografii budynku – tablice informacyjne na temat rozkładu pomieszczeń; możliwość uzyskania informacji od pracowników Szpitala.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. Szpital nie zapewnia możliwości komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego.