Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły   w roku 2020 realizował projekt w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Inwestycja pn.:  „Modernizacja tarasu głównego wraz z wykonaniem nowych terenów utwardzonych na terenie Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły” została zrealizowana w wysokości 594 982,00 zł w tym 461 935,00 zł pochodzących ze środków RFIL , 127 097 ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz 5 950,00 zł stanowiły środki własne Szpitala.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w dniu 04.05.2020 r. zawarł Umowę o partnerstwie z Województwem Małopolskim w Krakowie na rzecz wspólnej realizacji Projektu  „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie. Nr Projektu RPMP.09.02.01-12-0015/20 . W ramach realizacji projektu zakresu rzeczowego zostaną zakupione dwa Autoklawy oraz łóżka.

Cel projektu: rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym, jednostkom systemu państwowego ratownictwa medycznego, jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Na w/w Projekt zaplanowana została kwota 535 806,00. 

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w dniu 04.11.2020 r. zawarł Umowę o partnerstwie z Województwem Małopolskim w Krakowie na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.  W ramach realizacji projektu zakresu rzeczowego : „Zakup zbiornika tlenu medycznego wraz z wymianą stacji redukcji oraz dokończenie rozprowadzenia pozostałych punktów tlenu”; „Zakup agregatu prądotwórczego zabezpieczającego Szpital w energie elektryczną i posadowienie oraz wymiana elementów i podzespołów umożliwiających zasilanie Szpitala”; oraz „ Zakup dwóch bramek dezynfekcyjnych”.

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 29 grudnia 2020 roku podjął Uchwałę Nr 1888/20 –  w sprawie zmiany Uchwały Nr 1668/20 ZWM z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu nr RPMP.09.02.01-12-0106/20, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach 9. Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ projektu F. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na walkę z epidemii COVID-19 – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Cel projektu: rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym oraz Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Obecnie w projekcie jest 39 partnerów.

Na w/w Projekt zaplanowana została kwota 1 027 100,00 zł