Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

2 Oś Cyfrowa Małopolska,

Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby,

Poddziałanie 2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia.

Całkowita wartość projektu: 2 334 017,47 zł

Zwiększenie dostępności i poprawa jakości e-usług świadczonych w sektorze ochrony zdrowia poprzez utworzenie i rozwój wspólnej platformy na poziomie regionalnym, umożliwiającej przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy jednostkami medycznymi w regionie.

Cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, którymi są:

ujednolicenie i poprawa procesu gromadzenia danych i informacji medycznych,

zapewnienie uprawnionym podmiotom szybkiego dostępu do danych i informacji medycznych,

poprawa systemu obsługi pacjenta poprzez wzmocnienie potencjału wykorzystania e-usług w sektorze ochrony zdrowia.

Cel główny oraz cele szczegółowe Projektu są zgodne z celem szczegółowym 2 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Działania 2.1 Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, jakim jest zwiększony dostęp obywateli i przedsiębiorców do informacji sektora publicznego, e-usług oraz elektronicznej administracji.