Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( „RODO”), pragniemy Państwa poinformować, że:

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły jest administratorem danych osobowych w posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 637-12-65-836 REGON 000294214.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez:

– adres email sekretariat@wschp.pl

– formularz kontaktowy pod adresem https://www.wschp.pl

– pisemnie na adres siedziby administratora Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły 32-310 Jaroszowiec ul. Kolejowa 1a

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez:

– email: iodo@wschp.pl

– pisemnie na adres Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły

32-310 Jaroszowiec ul. Kolejowa 1a, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH PODSTAWA PRAWNA

Obowiązek podania danych wynika z właściwych przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o zgodę przetwarzania danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

CEL ZBIERANIA  ORAZ UDOSTĘPNIANIA DANYCH

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu ochrony zdrowia, udzielania i zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest informacja.

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe Pacjentów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, usunięcia po upływie wskazanych okresów oraz prawo żądania ich sprostowania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

  1. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 860 70 86

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż brak podania danych uniemożliwia udzielenia informacji lub realizacji zgłoszenia.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.