III Ogólnopolska Konferencja pn.: „Finansowanie rehabilitacji pulmonologicznej w oddziałach szpitalnych i ośrodkach dziennych, a zanieczyszczenie powietrza – krakowski smog”

 

Myślą przewodnią konferencji była próba inwentaryzacji wzajemnych relacji i istniejących zasad współpracy podmiotów, dla których skutki smogu wyrażają się w konkretnych działaniach.

W zakresie służby zdrowia wykazano konieczność istotnych działań zmierzających do zwiększenia ilości osób poddawanych rehabilitacji. Cieszy, że ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych padły informacje o działaniach na rzecz odbudowy „Kapitału Ludzkiego” polegające na zlecaniu usług rehabilitacyjnych dla osób w wieku produkcyjnym. Warto zaznaczyć, iż ZUS wyraża swoje zainteresowanie realizacją rehabilitacji nie tylko poprzez kontrolę warunków w ośrodkach rehabilitacyjnych, ale również poprzez oczekiwania, by osoba poddana rehabilitacji przez następne 12 miesięcy mogła aktywnie uczestniczyć w życiu gospodarczym. Niestety brak systemu koordynacji i motywacji dla lekarzy wypisujących skierowania na rehabilitację skutkuje niskim obłożeniem i niewykorzystaniem zasobów. W swojej wypowiedzi Dyrektor MSChPiR podjął próbę reprezentowania stanowiska ekonomistów, którzy w wielu publikacjach i wypowiedziach wskazują zdrowie jako jeden z fundamentów rozwoju gospodarczego. W trakcie debaty przywoływany był cytat z artykułu ‘Rola zdrowia w rozwoju gospodarczym’: „Zależność między poziomem zdrowia a wzrostem gospodarczym jest relacją o charakterze dwustronnym. Z jednej strony zdrowie jest ważnym czynnikiem rozwoju gospodarczego, z drugiej zaś wzrost gospodarczy wywiera znaczący, dodatni wpływ na poziom zdrowotności społeczeństwa”.

Ze strony instytucji odpowiedzialnych za działania mające na celu eliminacje źródeł smogu padło szereg informacji dotyczących różnorakich programów, środków finansowych i terminów realizacji.

Zgadzając się co do zasady, iż zanim nastąpi efekt eliminacji źródeł emisji społeczeństwo nadal będzie odczuwać, a służba zdrowia ponosić ciężar zdrowotny tego co już w organizmach ludzkich zostało zaburzone.

Dlatego też ważnym elementem pozostaje poszukiwanie innych możliwości eliminacji smogu z otoczenia. W tym kontekście wypowiadał się Prof. zw. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański z Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.  Wystąpienie Pana Profesora poprzedzone było zapytaniem skierowanym do Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy, czy w Polsce są próby skonstruowania katalizatora do palenisk domowych. W swojej wypowiedzi Prof. Bronisław Barchański  zwrócił uwagę na konieczność wykorzystywania zasobów naszego kraju, z oczywistym korzystaniem z możliwości polskiej nauki i techniki, zwłaszcza wykorzystując środki na badania w ramach programów unijnych, w tym na Badania i Rozwój. Potwierdzeniem był głos z sali Pana Krzysztofa Woźniaka z Grupy Zdrowego Oddychania, który od wielu lat zabiega o podejmowanie działalności w zakresie edukacji korzystających z pieców węglowych, tj. „palenia od góry”.

Podsumowując należy stwierdzić, iż konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, a reguła próby współpracy środowisk zaangażowanych w eliminacje smogu i eliminację skutków smogu powinna dać podwaliny do wzajemnej koordynacji i współpracy celem bezpiecznego rozwoju kraju.