Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w dniu 04.05.2020 r. zawarł Umowę o partnerstwie z Województwem Małopolskim w Krakowie na rzecz wspólnej realizacji Projektu  „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie. Nr Projektu RPMP.09.02.01-12-0015/20 . W ramach realizacji projektu zakresu rzeczowego zostaną zakupione dwa Autoklawy oraz łóżka.

 

Cel projektu: rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym, jednostkom systemu państwowego ratownictwa medycznego, jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Na w/w Projekt zaplanowana została kwota 535 806,00.