Budowa odrębnego pawilonu rehabilitacji, w tym ukierunkowana na minimalizację następstw po przebytej chorobie wywołanej Covid-19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 14 REACT-EU dla Zdrowia i Gospodarki w Małopolsce , Działanie 14.1 REACT-EU dla zdrowia z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego.

Całkowite koszty zadania dotyczące Szpitala w tym :

Całkowite koszty zdania: 11 199 979,00 zł

Środki pochodzące z zawartej umowy dotacyjnej w ramach REACT-EU: 7 999 875,00 zł

Środki pochodzące z zawartej umowy dotacyjnej z Województwem Małopolskim: 3 106 435,00 zł

Realizacja projektu: lata 2022 – 2023

Krótki opis zadania: „Budowa odrębnego pawilonu rehabilitacji w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu, wraz z dostosowaniem pomieszczeń w Budynku Głównym celem poprawy jakości, efektywności i dostępności do różnych form rehabilitacji, w tym rehabilitacji pocovidowej wraz z wyposażeniem.”

Celem zadania: Celem projektu jest przebudowa i rozbudowa obiektów na terenie Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w taki sposób, aby zapewnić lepszą rehabilitację po przebytej chorobie wywołanej Covid-19 oraz zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów szpitala poprzez maksymalne rozdzielnie strumieni pacjentów przebywających na leczeniu szpitalnym, z pacjentami dochodzącymi na rehabilitację dzienną i ambulatoryjną.