Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 1173, art.32 c), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące /typ aparatu rtg/: aparat rentgenowski cyfrowy, aparat przyłóżkowy.
  • uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w szczególności pracowni rentgenowskich lub medycznych pracowni rentgenowskich /typ pracowni/: pracownia rentgenowska ogólna.

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg oraz na uruchomienie pracowni rtg /organ wydający, nr decyzji, data wydania/1

  • STEPHANIX RAD E+ – zezwolenie na uruchomienie pracowni: NP.9026.1.70.2018 DECYZJA NR 1/72/2018 z dnia 26 marca 2018 r. wydana przez Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie; zezwolenie na użytkowanie aparatu: NP.9026.1.70.2018 DECYZJA NR 2/77/2018 z dnia 26 marca 2018 r. wydana przez Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie
  • SIMPLY HP IBIS – aparat jezdny – zezwolenie na użytkowanie aparatu: NP..9026.1.175.2023 DECYZJA NR 2/194/2023 z dnia 13.12.2023 r. wydane przez Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii A/B* narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych/pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii*.
W przeciągu ostatnich 12 miesięcy stwierdzono/nie stwierdzono* przekroczenia dawek granicznych /dawka skuteczna, dawka równoważna/ określonych dla pracowników.

Przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu rtg:

  • STEPHANIX RAD E+: dn. 20.03.2018r. przez mgr Dominikę Wierzbę
  • SIMPLY HP IBIS: dn. 14.11.2023r. przez mgr inż. Bartłomieja Rządzika – RadioMed

podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.
Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są* uwalniane substancje promieniotwórcze.