Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w dniu 04.11.2020 r. zawarł Umowę o partnerstwie z Województwem Małopolskim w Krakowie na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.  W ramach realizacji projektu zakresu rzeczowego : „Zakup zbiornika tlenu medycznego wraz z wymianą stacji redukcji oraz dokończenie rozprowadzenia pozostałych punktów tlenu”; „Zakup agregatu prądotwórczego zabezpieczającego Szpital w energie elektryczną i posadowienie oraz wymiana elementów i podzespołów umożliwiających zasilanie Szpitala”; oraz „ Zakup dwóch bramek dezynfekcyjnych”.

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 29 grudnia 2020 roku podjął Uchwałę Nr 1888/20 –  w sprawie zmiany Uchwały Nr 1668/20 ZWM z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu nr RPMP.09.02.01-12-0106/20, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach 9. Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ projektu F. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na walkę z epidemii COVID-19 – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Cel projektu: rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym oraz Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Obecnie w projekcie jest 39 partnerów.

Na w/w Projekt zaplanowana została kwota 1 027 100,00 zł